فایل نسوز 4 کشو 4 رمز دیجیتالی

فایل نسوز 4 کشو 4 رمز دیجیتالی

مقاومت در برابر 1000 درجه سانتیگراد به مدت 90 دقیقه

4 کشو با 4 قفل دیجیتال متفاوت
تولید شده طبق استاندارد نسوز ژاپن